Általános Szerződési Feltételek

www.tikotex.hu Hatályba lépés ideje: 2023.10.03.
Bevezetés: Kérlek gondosan olvassa el az Áltanáos szerződési feltételeket! 
Cégemmel a kapcsolatot az alábbi elérhetőségeken:

Cég adatai:
Cég neve: Paizs-Tar Ildikó
Székhelye: 5126 Jászfényszaru, Hangsugárzó u. 2.
Postacíme: 5126 Jászfényszaru, Hangsugárzó u.2.
Adószám: 74168163-1-36
Nyilvántartásba vevő hatóság neve: Nemzeti Adó és Vámhivatal
Bankszámlaszáma: 11991119- 80042941- 00000000

Képviselő neve: Paizs-Tar Ildikó
Honlap címe: www.tikotex.hu
E-mail cím: info@tikotex.hu
Telefonszám: +36 20 350 6050
Tárhelyszolgáltató adatai:
Név: Tárhelypark Kft.
Cím: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.
Tel.: +36 – 1 – 700-41-40
E-mail: info@tarthelypark.hu

Fogalmak: Felek: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás együttesen
Fogyasztó: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körén kívül eljáró nagykorú, 18. életévét betöltött természetes személy
Fogyasztói szerződés: szerződés, melynek egyik alanya Fogyasztónak minősül
Jótállás: a Fogyasztói szerződés esetében a Polgári Törvénykönyv szerint
• jogszabályi kötelezettségen túlmutató, illetve önként, a szerződés megfelelő teljesítéséért vállalt jótállás
• kötelező jótállás, mely jogszabályon alapul Szerződés: Eladó és Fogyasztó/Vállalkozás között a webshop és e-mail felhasználásával történő adásvételi szerződés megkötése

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.
Áru: webshopunk kínálatában lévő, eladásra szánt, birtokba vehető:
• ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint
• ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru) Vételár: az áruért fizetendő ellenszolgáltatás.
Gyártó: az árú előállítója, importált áru esetén az Európai Unió területére behozó importőr, illetve bármilyen olyan személy, aki az árun nevének, védjegyének, vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártónak tünteti fel Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz Vállalkozás: gazdasági tevékenysége, illetve szakmája körében eljáró személy.
Webshop: webshopunk, melyen a szerződéskötés megvalósul Vonatkozó jogszabályok:
• évi CLV. törvény a Fogyasztóvédelemről
• évi LXXVI. törvény a szerzői jogról
• évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
• 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
• évi CXX. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
• évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről
• 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól
• 45/2014. (II.26.) kormányrendelet a Fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól
• Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016.04.27.) a természetes személyek személyes adatainak kezeléséről és védelméről, továbbá ezen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet, azaz az általános adatvédelmi rendelet hatályon kívül helyezéséről
• Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2018/302. rendelete (2018.02.28.) a belső piacon belül a Fogyasztó állampolgársága, lakó/letelepedési helye alapján való indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394. rendelete, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról
• A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet ÁSZF hatálya és elfogadása: A vonatkozó jogszabályok mellett a megkötésre kerülő szerződés tartalmát Általános szerződési feltételeink is szabályozzák. Ennek keretein belül összefoglaljuk az Önt és minket megillető jogokat, kötelezettségeket, a szerződéskötés feltételeit, a fizetési, illetve szállítási feltételeket, a határidőket, a felelősséggel kapcsolatos szabályokat, továbbá az elállási jog gyakorlásának feltételeit. Ön rendelése leadásával elfogadja Cégem Általános szerződési feltételeit, mely a megkötésre kerülő szerződéshez tartozik. Szerződés nyelve és formája: A szerződés nyelve magyar. A szerződés a megrendelés leadásával jön létre, Általános szerződési feltételeink elfogadásával. Árak: Az árak forintban értendők. Cégem alanyi adómentes, ennek megfelelően az áraknak ÁFA tartalma nincs. Fenntartjuk az árváltoztatás jogát. Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek: A Fogyasztó az Árukat, illetőleg Cégem tevékenységét illető kifogásait a következő elérhetőségeinken juttathatja el hozzánk:
• E-mail cím: info@tikotex.hu
• Telefonszám: +36 20-350-60-50
A Fogyasztó elsősorban írásban, egyes esetekben azonban szóban is közölheti Cégemmel panaszát. A panasz vonatkozhat a Cégüem részéről eljáró személy viselkedésére, munkájára, esetleg mulasztására, mely az áru forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban áll. A szóbeli panaszt Cégem haladéktalanul kivizsgálja és lehetőség szerint megoldja. Amennyiben a Fogyasztó nem ért egyet a panasz kezelésével vagy a panasz haladéktalan kivizsgálása nem lehetséges, Cégem a panaszról és azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, melynek másolati példányát eljuttatja a Fogyasztó részére (személyes jelenlét esetén helyben átadja). E-mailen érkezett panasz esetében 30 napon belül a válasszal együtt megküldi a Fogyasztó részére. Az írásbeli panaszt Cégem a beérkezéstől számított 30 napon belül írásban megválaszolja. A panasz elutasítása esetén Cégem álláspontját köteles megindokolni. Cégem köteles a panaszt egyedi azonosítószámmal ellátni – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén. Tartalmaznia kell a panaszról felvett jegyzőkönyvnek:
• Panasz eljuttatásának helyét, módját, idejét
• Fogyasztó nevét, lakcímét, elérhetőségét
• Fogyasztói panasz részletes leírását, továbbá a dokumentumok, iratok, bizonyítékok jegyzékét
• Cégem nyilatkozatát a Fogyasztói panaszt érintő álláspontjáról, ha annak haladéktalan kivizsgálása megoldható
• Jegyzőkönyv felvételének helyét és idejét
• Jegyzőkönyvet felvevő személy- és a Fogyasztó aláírását – ez utóbbit abban az esetben, amennyiben személyes jelenléttel történik a szóbeli panasz közlése • A panasz egyedi azonosítószámát – telefonon, illetve egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás útján közölt szóbeli panasz esetén Cégem a panaszról felvett jegyzőkönyvet és válasszunk másolati példányát 5 évig megőrzi, ellenőrző hatóság kérésére bemutatja. Cégem a Fogyasztót írásban tájékoztatja, amennyiben a panaszt elutasítja, hogy panaszával mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. Tartalmazza a tájékoztatás az illetékes hatóság és a Fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, levelezési címét, elérhetőségeit (weboldal, e-mail, telefonszám), valamint Cégem Fogyasztói jogvita rendezése céljából történő Békéltető Testületi eljárás igénybevételével kapcsolatos álláspontját. Abban az esetben, ha Cégem és a Fogyasztó közötti jogvita tárgyalások útján sem rendeződik, további jogérvényesítési lehetőségekkel élhet a Fogyasztó: Fogyasztóvédelmi Hatósági eljárás:

A Fogyasztói jogok megsértése esetén a Fogyasztó jogosult panaszt tenni a lakóhelye szerint illetékes Fogyasztóvédelmi Hatóságnál. A hatóság dönt a Fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról a panasz elbírálását követően. Az elsőfokú hatósági feladatokat a járási hivatalok látják el. Elérhetőségük: http://jarasinfo.gov.hu/ Bírósági eljárás: A Fogyasztó polgári eljárás keretein belül jogosult a jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint. Békéltető Testületi eljárás: Jogosult a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez fordulni, ha Fogyasztói panaszát elutasítjuk. Az eljárás megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó Cégemmel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A Békéltető Testületi eljárásban Cégemet együttműködési kötelezettség terheli. Ez alapján Cégem köteles a Békéltető Testület felhívására válasziratot megküldeni, valamint a Békéltető Testület előtti meghallgatáson megjelenni és egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét biztosítani. Ha Cégem székhelye/telephelye a területileg illetékes Békéltető Testületet működtető kamara szerinti megyén kívül található, Cégem együttműködési kötelezettsége a Fogyasztói igény megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki. Amennyiben fenti együttműködési kötelezettségünknek nem teszünk eleget, a Fogyasztóvédelmi Hatóság hatáskörébe kerül az ügy, mely szerint a cégek jogsértő magatartásakor kötelező bírság kiszabása van érvényben, ettől eltekinteni nem lehet. A bírság összege kis- és középvállalkozás számára 15.000 – 500.000 Ft-ig, 100 millió Ft feletti éves nettó árbevétellel rendelkező nagyvállalat számára pedig 15.000 Ft-tól a vállalat éves nettó árbevételének 5%-áig, legfeljebb 500 millió Ft-ig terjedhet. A Fogyasztó kérelmezheti a Békéltető Testületi eljárás megindítását. A kérelmet írásban (levél, fax, távirat útján, illetve a Békéltető Testület weboldalán, elektronikus formában), a Békéltető Testület elnökéhez szükséges eljuttatni. 

Tartalmaznia kell a kérelemnek:
• Fogyasztó nevét, lakóhelyét/tartózkodási helyét, elérhetőségét
• Fogyasztói jogvitával érintett cég nevét, székhelyét/telephelyét
• Fogyasztó álláspontját és az azzal kapcsolatos bizonyítékokat, tényeket
• Fogyasztó nyilatkozatát, hogy megkísérelte a vitás ügy rendezését közvetlenül az érintett vállalkozással
• Fogyasztó nyilatkozatát, hogy más Békéltető Testületi eljárást nem kezdeményezett az ügyben, nem indított közvetítői eljárást, keresetlevelet nem adott be, fizetési meghagyás kibocsátására irányuló kérelmet nem terjesztett elő
• Testület döntésére irányuló indítványt • Fogyasztó aláírását
• Amennyiben a Fogyasztó az illetékes Békéltető Testület helyett más testületi illetékességet kérelmezett, annak megjelölését Mindenképpen csatolni szükséges a kérelemhez azon okiratot vagy másolatát, mely tartalmára bizonyítékként hivatkozik a Fogyasztó (a cég panaszt elutasító írásbeli nyilatkozatát, ha ez nem áll rendelkezésre, akkor a Fogyasztó által birtokolt írásos bizonyítékokat az egyeztetés megkísérléséről). Amennyiben meghatalmazott jár el a panasz ügyében, a kérelemhez mellékelni szükséges a Fogyasztó által kiadott meghatalmazást. További információ a Békéltető Testületekről: http://www.bekeltetes.hu További információ a területileg illetékes Békéltető Testületekről: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek A területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306. Telefonszám: 06-56 510-621, 06-20 373-2570 Fax: 06-56 510-628 E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Online vitarendezési platform: Az Európai Bizottság által létrehozott weboldalon, Fogyasztói regisztrációt követően, az oldalon található kérelem kitöltésével a Fogyasztó rendezheti az online vásárlással kapcsolatos jogvitáit bírósági eljárás indítása nélkül. Ez is egy módja a távolsági korlátok nélküli Fogyasztói jogérvényesítésnek. Ön panaszt tehet az online vásárolt áruval/szolgáltatással kapcsolatban. Önnek és az Ön által bepanaszolt cégnek lehetősége van ezen az online vitarendezési platformon együtt kiválasztani, hogy mely vitarendezési testületet bízzák meg a panasz kezelésével. Az online vitarendezési platform a következő weboldalon érhető el: 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/m
ain/?event=main.home.show&lng=HU

Szerzői jogok: Weboldalunk szerzői műnek minősül a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése értelmében, szerzői jogi védelem alatt áll minden egyes része. Tilos a weboldalunkon található képek, szövegek, szoftveres, illetve grafikai programok engedély nélküli használata, továbbá a weboldalunkat módosító, kártékony alkalmazások használata, ugyanezen törvény 16. § (1) bekezdése szerint. Felhívjuk figyelmét, hogy weboldalunkról, valamint adatbázisunkból történő anyagok, képek, videók, szövegek átvételére kizárólag a jogtulajdonos (tikotex.hu Paizs-Tar Ildikó ev. írásos hozzájárulása esetén van lehetőség, forrásmegjelölés feltüntetése mellett. Részleges érvénytelenség és magatartási kódex: Abban az esetben, ha az Általános szerződési feltételeink egy pontja jogilag hiányos/hatálytalan lenne, arra a részre a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak. A szerződés többi része továbbra is érvényes. Cégemnek a Fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe nincsen.

Műszaki védelmi intézkedések és digitális adattartalom működése: A szerverek, melyek a weboldalunkon megjelenő adatokat biztosítják, 99,9%/év feletti elérhetőséggel rendelkeznek. A teljes adattartalmat folyamatosan mentjük, rendszeres időközönként, ha gond adódna, úgy az eredeti adatok visszaállíthatók. Az adatok, melyek weboldalunkon megjelennek, MySQL, illetve MSSQL adatbázisban kerülnek tárolásra. Ezen adatokat érzékeny mivoltukból adódóan megfelelő erősségű titkosítással tároljuk, kódolásukhoz pedig hardveres támogatást használunk, mely processzorba van építve. Áruk tulajdonságai: Weboldalunkon az értékesítésre szánt áruk tulajdonságairól az adott áru oldalán található leírás szolgáltat információt. Adatbeviteli hibák javítása és felelősség az adatok valóságáért: A megrendelés folyamata során, a rendelés megerősítése előtt adott a lehetőség az Ön által megadott adatok módosítására, javítására. Az Ön által megadott adatok pontosságáért Ön felelős. Ezen adatok alapján állítjuk ki a számlát, a szállítási címként megjelölt címre kézbesítjük az áru(kat). Rendelése leadásával Ön tudomásul veszi, hogy Cégem jogosult az Ön által hibásan megadott adatokból eredő károk, költségek Ön részére történő áthárítására. Cégem a hibás adatbevitel miatt való teljesítésért kizárja felelősségét. Az elírt e-mail cím vagy postafiókja telítettsége következtében a visszaigazolás kézbesíthetetlennek minősül, ezáltal a szerződés megvalósulását (meg)akadályozhatja. Eljárás Hibás ár esetén: Cégem kizárja felelősségét a minden gondossága ellenére, továbbá az informatikai rendszer meghibásodásából eredő, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért. Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül:
• 0 Ft
• Kedvezményt helytelenül feltüntető ár Amennyiben hibás ár került feltüntetésre, Cégem tájékoztatja Önt az esetről és felkínálja az áru helyes áron való megvételének lehetőségét, így az Ön döntése értelmében vagy megrendeli a helyes áron az árut vagy következmények nélkül elállhat a vásárlástól.
Webshopunk használata: Webshopunk a Felhasználó részére biztosítja az áruk bemutatását (áruk képpel, leírással, árral a weboldalon) és az online megrendelés opcióját. Weboldalunkon Ön menürendszerben böngészhet. Az árukat kategóriánként rendszerezve találja. Egy-egy kategória nevére kattintva megjelennek az abban szereplő áruk. A listaoldalról az áru részletes leírását az áru nevére kattintva találja. Ha szeretne megvásárolni egy árut, azt (amennyiben több darabot szeretne, a darabszám beállításával, ezt követően) a kosár gombra történő kattintással teheti meg. A kosárban lévő árukat a Kosár megtekintése segítségével nézheti meg és ellenőrizheti. Itt lehetősége van módosítani a mennyiségeken vagy törölni árukat. A Kosár kiürítésére kattintva a kosár teljes tartalma törlődik. Ha kiválasztotta, mely árukat szeretné megrendelni, a Megrendelés gombra történő kattintással megteheti. A megrendelés folyamata során a Felhasználónak szükséges kiválasztani az általa preferált fizetési és szállítási módot. Közvetlenül a rendelés jóváhagyása előtt a Felhasználó a Megrendelés összesítése oldalon ellenőrizheti az adatok helyességét, a megrendelni kívánt árukat és mennyiségüket. Ha javítani szeretné az adatokat, a ceruza ikonra kattintva van mód rá. Rendelés véglegesítése: Ha mindent rendben talál, a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti rendelését, melyről weboldalunkon és e-mailben is visszaigazolást kap. Abban az esetben, ha a visszaigazoló e-mailben veszi észre, hogy hibás adatot adott meg, kérjük, haladéktalanul, 24 órán belül jelezze felénk. A weboldalunkon található tájékoztatás nem minősül Cégem részéről történő szerződéskötési ajánlatnak. Az ajánlattevő Ön. Ön a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva tudomásul veszi, hogy ajánlata megtettnek minősül és nyilatkozata fizetési kötelezettséggel jár. Ha ajánlatát Általános szerződési feltételeink szerinti 48 órán belül nem igazoljuk vissza, Ön mentesül ajánlati kötöttsége alól. Rendelés feldolgozása és a szerződés megkötése: Webshopunkon Ön bármikor leadhatja rendelését. Rendeléséről automatikus visszaigazolást kap, mely rendelése beérkezését jelenti, azonban ez a visszaigazolás nem minősül az Ön által tett ajánlat elfogadásának. Ha rendelésétől számítva 24 órán belül nem kap automatikus visszaigazolást e-mailben, kérjük, jelezze felénk, hiszen előfordulhat technikai probléma, elképzelhető, hogy emiatt nem érkezett meg rendszerünkbe rendelése.

Fizetési módok:
Banki átutalás: A fizetés történhet banki átutalással. A megrendelés feldolgozását követően elküldöm Önnek az átutaláshoz szükséges adatokat. Miután utalása beérkezett, a csomag feladásra kerül.
Kártyás fizetés: Bankkártyás fizetés esetén a Stipe külső szolgálatónál a bankkártya adatinak megadásával tud fizetni. A szállítási költség a választott szállítási módtól függ. Átvételi módok: Személyes: 5126 Jászfényszaru, Hangsugárzó u.2. szám alatt előre egyeztetett időpontban.

Teljesítési határidő: A megrendelés teljesítésére vonatkozó általános határidő a rendelés visszaigazolását követő legfeljebb 30 napon belül esedékes. Abban az esetben, ha Cégem nem teljesíti a rendelést megszabott időn belül, úgy Ön jogosult póthatáridőt adni Cégem részére. Ha Cégem a póthatáridőn belül sem teljesít, úgy Ön jogosult a szerződéstől elállni.
Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:
Tájékoztatás a Fogyasztót megillető elállási jogról: Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja alapján kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása, üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, ennek értelmében jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállás jogával! A Fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § alapján indokolás nélküli elállási jog illet meg. A Fogyasztó gyakorolhatja elállási jogát az áru adásvételére irányuló szerződés esetén az áru átvételének napjától számított 14 napos határidőn belül. A Fogyasztó elállási jogát gyakorolhatja a szerződés megkötésének és az áru átvételének napja közti időszakban is. Amennyiben a szerződés megkötésére a Fogyasztó tett ajánlatot, megilleti őt a szerződés megkötése előtt az ajánlat visszavonásának joga, mely megszünteti a szerződés megkötésére irányuló ajánlati kötöttséget.
Elállási nyilatkozat, Fogyasztó elállási és felmondási joga: A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát a Fogyasztó az erre vonatkozó nyilatkozata útján gyakorolhatja.
Fogyasztói elállási nyilatkozat érvényessége: Határidőben érvényesítettnek tekintjük az elállási jogot, amennyiben a Fogyasztó nyilatkozatát határidőn (14 napon) belül elküldi részünkre. A Fogyasztót terheli a bizonyítás, miszerint elállási jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta. Cégem a Fogyasztó elállási nyilatkozatának beérkezése után elektronikusan visszaigazolja a Fogyasztó számára az elállási jog gyakorlásának tényét, illetve tudomásul vételét.
Cégem kötelezettsége a Fogyasztó elállása esetén: Cégem visszatérítési kötelezettsége: Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, Cégem az elállásról történő tudomásszerzéstől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által megfizetett teljes összeget, a teljesítéssel összefüggő költségeket is beleértve, mint a szállítási díj. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen rendelkezés nem

vonatkozik a szokásos, kevésbé költséges szállítási módtól eltérő szállítási mód választásával okozott többletköltségekre. Cégem visszatérítési kötelezettségének módja: A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján történő elállás/felmondás esetén Cégem a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyezően téríti vissza. A Fogyasztó jóváhagyása esetén Cégem a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, azonban a Fogyasztót ebből adódó többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan megadott bankszámlaszám vagy postacím miatti késedelem folytán Cégem nem terheli felelősség. Fogyasztó kötelezettségei elállása/felmondása esetén: Áru visszaszolgáltatása: Ha a Fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § alapján eláll a szerződéstől, az árut haladéktalanul, legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül köteles visszaküldeni vagy Cégem által az áru átvételére jogosult személynek átadni. Határidőben teljesítettnek minősül a visszaküldés, ha a Fogyasztó az árut a határidő lejárta előtt elküldi. Áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése: Az áru visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Az árut Cégem címére szükséges visszaküldeni. Ha a Fogyasztó a szerződést a teljesítés megkezdése után mondja fel, a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat köteles Cégem számára megfizetni. A Fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a Fogyasztó bizonyítja, hogy az így megállapított összeg túl magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Utánvéttel, illetve portósan feladott csomagokat nem fogadunk el. Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért: A Fogyasztó felel az áru jellegének, tulajdonságának, működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás tájékoztatás fogyasztói szerződésekre vonatkozóan A Fogyasztói tájékoztató ezen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült. Ezen tájékoztató kizárólag fogyasztónak minősülő vásárlóra vonatkozik, a fogyasztónak nem minősülő vásárlóra vonatkozó szabályok külön fejezetben kerülnek meghatározásra. A teljesítés szerződésszerűségének általános követelményei fogyasztói szerződés esetén Az árunak a teljesítés időpontjában meg kell felelnie az 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező árunak • meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel • alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor a vállalkozás tudomására hozott, és amelyet a vállalkozás elfogadott Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön – továbbá – a szerződés tárgyát képező árunak • rendelkeznie kell a fogyasztó által ésszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal – ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást • meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott leírásának Az árunak abban az esetben nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, amennyiben Cégem bizonyítani tudja, hogy • a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie • a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették • a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta Kellékszavatosság: Milyen esetben élhet Ön kellékszavatossági jogával? Ön Cégem hibás teljesítése esetén Cégemmel szemben kellékszavatossági igényét érvényesítheti a Polgári Törvénykönyv, illetve a fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet vonatkozó szabályai szerint. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján? Ön a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az Ön által választott lehetőség teljesítése lehetetlen vagy Cégem számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha kijavítást vagy kicserélést nem kért vagy nem kérhette, abban az esetben igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását. Választott kellékszavatossági jogáról áttérhet egy másikra, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt vagy arra Cégem adott okot. Fogyasztói szerződés esetében feltételezni kell ellenkező bizonyításig, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már a teljesítésnek időpontjában fennállt – ez alól kivételt képez, ha ezen feltételezés az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Cégem megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne a vállalkozásnak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát. A fogyasztó akkor is jogosult – a szerződésszegés súlyához igazodva – az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha • Cégem nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette a következő feltételeket: • Cégemnek a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét • megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy Cégem megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy • Cégem nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy Cégem észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, Cégem terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen. A fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét – a szerződésszegés súlyához igazodva – részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg Cégem nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek. Általános érvényesülő szabályok: • Cégemnek saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a fogyasztó közölte a hibát Cégemmel. A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében Cégem rendelkezésére kell bocsátania. Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével. A fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga Cégemnek címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható. Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely

egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a fogyasztótól nem várható el ésszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg. Ha a fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy – a (2) bekezdés szerint – az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy • a fogyasztónak Cégem költségére vissza kell küldenie Cégemnek az érintett árut; és • Cégemnek haladéktalanul vissza kell térítenie a fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Az Ön kötelessége a hibát annak felfedezését követően haladéktalanul, legkésőbb 2 hónapon belül jelezni. A szerződés teljesítésétől számított 1 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait nem érvényesítheti. Az elévülési határidőbe nem számít bele az áru javításának igénybe vett ideje, ami alatt a vásárló nem tudta rendeltetésszerűen használatba venni az árut. Amennyiben az árunak egy része cserére vagy javításra kerül, úgy az érintett részre a kellékszavatossági igény elévülése újra kezdődik. Ezen szabály érvényes arra az esetre is, ha a javítás következtében új hiba képződik. Ha a Fogyasztó és Cégem közti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak, de 1 évnél rövidebb elévülési határidő nem köthető ki.
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét? Ön Cégemmel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének? A teljesítéstől számított 1 éven belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az árut, illetve a szolgáltatást Cégem nyújtotta. A teljesítéstől számított 1 év leteltét követően viszont Önnek kell bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Termékszavatosság: Milyen esetben élhet Ön termékszavatossági jogával? Ingó dolog/áru hibája esetén választása szerint Ön kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényét érvényesítheti. Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján? Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás áru kijavítását vagy kicserélését kérheti. Milyen esetben minősül az áru hibásnak?

Az áru hibás, ha a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek nem felel meg vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét? Ön termékszavatossági igényét az áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított 1 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét csakis az ingó dolog gyártójával/forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Önnek kell bizonyítania az áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén. Milyen esetben mentesül a gyártó/forgalmazó termékszavatossági kötelezettsége alól? A gyártó/forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: • A hiba a tudomány és technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető • Az áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered • Az árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba • Parfümmel vagy egyéb kémiai/vegyi anyaggal való érintkezés • Szúró, vágó eszközzel való érintkezés, együtt tárolás • Leejtés, ütés, mechanikai behatás • Erős hőhatás A gyártónak/forgalmazónak a mentesüléshez elegendő 1 okot bizonyítania. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt árura/kijavított részre vonatkozóan érvényesítheti kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben.
Jótállás:
Milyen esetben élhet Ön jótállási jogával? Hibás teljesítés fennállása esetén a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján Cégem jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek, valamit az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei eladása esetén. Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását a tartós fogyasztási cikkek, mint a műszaki cikkek, gépek, szerszámok esetén, melyek vételára meghaladja a 10.000 Ft-ot. Cégem önként jótállást vállalhat fogyasztónak minősülő vásárló részére, melyhez jótállási nyilatkozatot kell átadnia.

A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában. A jótállási nyilatkozatban a következőket kötelező feltüntetni: • az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti; • a jótállásra kötelezett nevét és címét; • a fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást; • azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és • a jótállás feltételeit. • A jótállási nyilatkozatot magyar nyelven is a fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. Milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg Önt a jótállás alapján? Jótállás keretében a vásárló javítást vagy cserét igényelhet, jogszabályban meghatározott esetekben árleszállítást kérhet, végső esetben pedig elállhat a szerződéstől, ha a jótállásra kötelezett a javítást vagy cserét nem vállalta határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a javításhoz vagy cseréhez való érdeke megszűnt. Jótállási igényét a jótállás időtartama alatt érvényesítheti, amelyet a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet meghatározott az alábbiak szerint:
• 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év
• 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év
• 250 000 forint eladási ár felett három év
• Kérjük, vegye figyelembe, hogy e határidők elmulasztása jogvesztéssel jár. A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést Cégem vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Jótállásra vonatkozó eljárási rendelkezések Cégemnek törekednie kell arra, hogy a jótállás keretében kért javítást 15 napon belül elvégezze. A 15 napos határidő a fogyasztási cikk átvételének napján indul. Amennyiben a javítás vagy a csere időtartama meghaladja a 15 napot, úgy Cégemnek tájékoztatnia kell a vásárlót a javítás vagy csere várható időtartamáról. Az Általános szerződési feltételek dokumentum elfogadásával a vásárló hozzájárul, hogy a vásárló részére a tájékoztatás elektronikus úton megvalósulhasson. Abban az esetben, ha Cégem nem képes a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani 
• úgy ha a vásárló ehhez hozzájárulását adta, a javítás későbbi határidőben is elvégezhető, vagy • ha a vásárló nem járul hozzá a későbbi javítás elvégzéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nyilatkozatot nem tett, úgy a fogyasztási cikket a 30 napos határidő eredménytelen elteltét követően 8 napon belül Cégemnek ki kell cserélni, vagy • ha a vásárló nem járul hozzá a későbbi javítás elvégzéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nyilatkozatot nem tett, de a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, úgy Cégem köteles a vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.
• Abban az esetben, ha a fogyasztási cikk a 3. javítást követően meghibásodik, – a vásárló eltérő rendelkezése hiányában – a vásárló jogosult
• javítási igénnyel fordulni Cégem felé, vagy
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni Cégemtől, vagy
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket Cégem költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
• ha a vásárló ezen jogokkal nem él, vagy erről nem nyilatkozott, a fogyasztási cikket 8 napon belül ki kell cserélni, amennyiben erre nincs lehetőség, úgy Cégem köteles a vásárló által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán – a feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló számára visszatéríteni. • Mi a jótállás és más szavatossági jogok viszonya? A jótállás a szavatossági jogok (termék, illetve kellékszavatosság) mellett érvényesül. A szavatossági jogok és a jótállás közti különbség, hogy jótállás esetén kedvezőbb a Fogyasztó számára a bizonyítási teher. Cégem önkéntes jótállási vállalása a kötelező jótállás időtartamán belül nem tartalmazhat a Fogyasztóra nézve hátrányosabb feltételeket, mint amit a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ennek lejárta után az önkéntes jótállás feltételei szabadon megszabhatók, viszont a jótállás ilyenkor sem érintheti hátrányosan a Fogyasztó jogszabályból eredő (kellékszavatosságon alapuló) jogainak fennállását. Három munkanapon belüli csereigény: Webáruházunkban történt vásárlás esetén megilleti Önt a 3 munkanapon belüli árucsere joga. 3 munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá 
tartozó tartós fogyasztási cikkek esetén érvényesíthet, mely szerint, ha 3 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, Cégem nek úgy kell értelmeznie, hogy az áru eladáskor már hibás volt és minden további nélkül az árut ki kell cserélnünk. Mikor mentesül Cégem jótállási kötelezettsége alól? Cégem jótállási kötelezettsége alól mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, párhuzamosan nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik Önt. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás tájékoztatás fogyasztónak nem minősülő vásárlói szerződésekre vonatkozóan Kellékszavatosság A fogyasztónak nem minősülő vásárló a következő kellékszavatossági igényekkel élhet: • Kérhet javítást vagy cserét, kivéve, ha ezek közül a fogyasztónak nem minősülő vásárló által választott igény teljesítése nem kivitelezhető vagy az a Cégem számára más igény kivitelezéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. • Ha a javítást vagy cserét nem kéri, vagy nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Cégem költségére is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat. • A választott kellékszavatossági jogról egy másikra is áttérhet, azonban az áttérés költségét a fogyasztónak nem minősülő vásárló téríti, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Cégem adott okot. Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés napján indul. Használt áru esetében eltérőek a szavatossági, jótállási jogok az általános szabályoktól. Használt áruknál is előfordulhat hibás teljesítés, azonban figyelembe kell venni azon körülményeket, amelyek alapján a vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. A használt áru esetében, a használat során egyes hibák jelentkezésére nagyobb az esély, a használat idejével együttesen gyakoribbá válhatnak, ezért nem feltételezhető az, hogy egy használt áru ugyanolyan minőséggel rendelkezik, mint egy újonnan vásárolt áru. Ezen indok alapján a vásárló csak olyan hiányosság/hiba esetén érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibáktól függetlenül jelentkeznek. Amennyiben a használt áru valamilyen hibával rendelkezik és erről a fogyasztó tájékoztatást kapott, úgy az ismert hiba vonatkozásában Cégem nincs felelőssége. Termékszavatosság és jótállás A fogyasztónak nem minősülő vásárlókat a jótállás, illetve a termékszavatosság nem illeti meg. Abban az esetben, ha Cégem egy adott áruhoz önként jótállást biztosít, úgy azt az áru megvásárlása során feltünteti.

Ha egy áru gyártója a fogyasztónak nem minősülő vásárlókra is kiterjedő jótállást biztosít, úgy az közvetlenül a gyártónál érvényesíthető.

Kelt: 2023 Jászfényszaru